Ευαγγέλιο Κυριακής 17.7.2022

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου (Ματθ. 5.14-19)

Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη.

Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν γίνεται μια πόλη που βρίσκεται ψηλά πάνω σε ένα βουνό, να μην φαίνεται.

Εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν γίνεται μια πόλη που βρίσκεται ψηλά πάνω σε ένα βουνό, να μην φαίνεται. Ούτε ανάβουν φανάρι και τον θέτουν κάτω από τον κάδο, αλλά τον τοποθετούν πάνω στον λυχνοστάτη και λάμπει σε όλους όσοι βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι ας λάμπει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, που βρίσκεται στους Ουρανούς. Μην νομίσετε ότι ήλθα, για να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα, για να τα καταλύσω αυτά, αλλά για να εκπληρώσω όλα όσα γράφονται εκεί. Αλήθεια σας λέγω, ότι μέχρι να παρέλθει ο ουρανός και η γη ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα δεν θα παραπέσει από τον νόμο, μέχρις ότου όλα να εκπληρωθούν. Όποιος, λοιπόν, παραβεί μία από αυτές τις εντολές τις ελάχιστες και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, αυτός θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος όμως τις κάνει πράξη και τις διδάξει στους ανθρώπους, αυτός θα κληθεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών.

Ευαγγέλιο Κυριακής 17.7.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή