Ευαγγέλιο Κυριακής 26.6.2022

Κυριακή Β' Ματθαίου - Της Κλήσεως των Μαθητών - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή Β’ Ματθαίου – Της Κλήσεως των Μαθητών (Ματθ. 4.18-23)

Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων.

Περπατώντας στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας ο Ιησούς είδε τους δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, τον γνωστό και ως Πέτρο και τον αδερφό του Ανδρέα να ρίχνουν τα δίχτυα τους στην λίμνη, καθότι ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους λέει, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Κι αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Προχωρώντας πιο πέρα από εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο τον υιό του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη τον αδελφό του να βρίσκονται μέσα στο πλοίο μαζί με τον πατέρα τους και να τακτοποιούν τα δίχτυα τους. Τους κάλεσε, κι αυτοί άφησαν αμέσως το πλοίο του πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Ο Ιησούς περιόδευε σε όλη τη Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές αυτών, κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού θεραπεύοντας κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία.

Ευαγγέλιο Κυριακής 26.6.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή