«Μετὰ μύρων προσελθούσαις…»

«Μετὰ μύρων προσελθούσαις…»«Μετὰ μύρων προσελθούσαις…» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Β’ Εωθινό Δοξαστικό

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

Πρωτότυπο – Ἦχος β’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Μετὰ μύρων προσελθούσαις, ταῖς περὶ Μαριὰμ γυναιξί,Καθώς πήγαιναν προς το μνημείο με τα μύρα οι μυροφόρες γυναίκες που ήταν μαζί με τη Μαρία,
καὶ διαπορουμέναις, πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ,
ὡράθη ὁ λίθος μετῃρμένος,
και αναρωτιόντουσαν πώς θα μετακινήσουν τον λίθο,
φάνηκε η πέτρα παράμερα του μνημείου,
καὶ θεῖος νεανίας, καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς· Ἠγέρθη γάρ φησιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος·ενώ ένας άγγελος ηρέμησε την αντάρα της ψυχής τους λέγοντας: «Ανέστη ο Κύριος Ιησούς.
διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς, εἰς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖν,Για αυτό να κηρύξετε στους κήρυκες μαθητές, να πάτε όλοι στη Γαλιλαία
καὶ ὄψεσθε αὐτόν, ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον.και θα Τον δείτε Αναστημένο από τους νεκρούς σαν Θεό και Ζωοδότη

«Μετὰ μύρων προσελθούσαις…»

Α’ Εωθινό Δοξαστικό – «Μετὰ μύρων προσελθούσαις…» – Ἦχος β’ Ψάλλει ο κ. Δήμος Παπαλατζάκης.
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.