«Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς ἐπειγομένοις…»

«Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς ἐπειγομένοις...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Α’ Εωθινό Δοξαστικό

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

Πρωτότυπο – Ἦχος α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς ἐπειγομένοις,Στους μαθητές Του, που σύμφωνα με την δική Του παραγγελία πήγαν βιαστικά στο βουνό της Γαλιλαίας,
διὰ τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος,επειδή από τα χαμηλά θα ανέβαινε πια στον ουρανό, εμφανίσθηκε ανάμεσά τους ο Κύριος.
καὶ
προσκυνήσαντες αὐτὸν καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν,
Και αφού Τον προσκύνησαν και διδάχθηκαν από όλα τα γεγονότα πως Εκείνος έχει πλέον λάβει όλη την εξουσία,
πανταχοῦ διδαχθέντες, εἰς τὴν ὑπ’
οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο,
έλαβαν την αποστολή να κηρύξουν σε όλη τη γη που σκεπάζει ο ουρανός,
κηρῦξαι τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς
ἀποκατάστασιν·
την εκ νεκρών Του ανάστασή και την επάνοδό Του στον ουρανό.
οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευδὴς ἐπηγγείλατο, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ
Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Σε αυτούς υποσχέθηκε ο Χριστός και Θεός μας, ο αψευδής Σωτήρας των ψυχών μας, πως θα είναι μαζί τους μέχρι της συντελείας των αιώνων.

«Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς ἐπειγομένοις…» – Α’ Εωθινό Δοξαστικό

Α’ Εωθινό Δοξαστικό – «Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς ἐπειγομένοις…» – Ἦχος α’ Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θρασύβουλος Στανίτσας.
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.