«Βασιλεῦ οὐράνιε…»

«Βασιλεῦ οὐράνιε...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Πεντηκοστής

Δόξα… Καὶ νῦν…

Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. β’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,Εσύ Παράκλητε, ουράνιε βασιλιά, το Πνεύμα της Αλήθειας,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν,που είσαι παντού και ευλογείς τα πάντα,
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός,ο θησαυρός των δικαίων και ο χορηγός της ζωής,
ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,έλα και φώλιασε μέσα μας,
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,και καθάρισε μας από κάθε ατιμία
καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.και σώσε, Αγαθέ, τις ψυχές μας!

«Βασιλεῦ οὐράνιε…»

«Βασιλεῦ οὐράνιε…» – Δοξαστικό των Αίνων τής Κυριακής τής Πεντηκοστής – Ἤχος πλ. β΄ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή