Απόστολος Κυριακής 8.5.2022

Κυριακή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου - Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου (Α΄ Καθ. Ἰω. 1.1-7)

Ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

O ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς· καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν·Σα ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν· καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Kαὶ ταῦτα γράφομεν ἡμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. Καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει μέσα του κανένα ίχνος σκότους.

Σας αναγγέλλουμε αυτό που ήδη υπήρχε όταν άρχισε η δημιουργία του κόσμου, αυτό που ακούσαμε και αυτό που είδαμε με τα μάτια μας εμείς οι Απόστολοι, καί μάλιστα το είδαμε καλά, και τα χέρια μας ψηλάφησαν∙ σας κηρύττουμε δηλαδή για τον ανυπόστατο Λόγο, τον ζωοφόρο. Και η ενυπόστατη ζωή ενανθρωπίστηκε και φανερώθηκε∙ και τη ζωή αυτή την γνωρίσαμε και δίνουμε μαρτυρία και σας αναγγέλλουμε τη ζωή την αιώνια, που υπήρχε μαζί με τον Πατέρα και ήταν ενωμένος μαζί του, και φανερώθηκε σε μας. Όσα λοιπόν έχουμε δει και έχουμε ακούσει, τα αναγγέλλουμε σε σας ώστε να έχετε κοινωνία και στενό σύνδεσμο μαζί μας και κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Και αυτά σας τα γράφουμε, ώστε η χαρά μας να είναι πλήρης. Και αυτή είναι η καλή αγγελία την οποία ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά από Αυτόν και τα αναγγέλλουμε σε σας, ότι ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει μέσα του κανένα ίχνος σκότους. Εάν όμως πούμε ότι έχουμε στενή σχέση και κοινωνία με τον Θεό, και βρισκόμαστε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα, και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Εάν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι μέσα στο φως, που είναι μέσα στο πνευματικό φως, έχουμε στενή σχέση και κοινωνία μεταξύ μας, και η θυσία του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.

Απόστολος Κυριακής 8.5.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή