Απόστολος Κυριακής 1.5.2022

Κυριακή του Θωμά - Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή του Θωμά (Πραξ. 5.12-20)

Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ρήματα τῆς ζωῆς ταύτης.

Διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος· τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλὴμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε· πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ρήματα τῆς ζωῆς ταύτης.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Πηγαίνετε, σταθείτε στον ναό και μιλήστε στον λαό για τη νέα αυτή ζωή.

Από τα χέρια των Αποστόλων γίνονταν πολλά θαυμαστά και τρομερά σημεία στον λαό. Συνήθιζαν οι πιστοί να συγκεντρώνονται όλοι μαζί στην στοά του Σολομώντα. Από τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στον ναό κανείς δεν τολμούσε να προσκολληθεί σε αυτούς, ο λαός όμως τους έτρεφε μεγάλο σεβασμό. Όλο και περισσότερο, πλήθη ανδρών και γυναικών που πίστευαν στον Κύριο, γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη και τους ασθενείς έφερναν στις πλατείες και τους έβαζαν σε κρεββάτια και φορεία ώστε, όταν θα περνούσε ο Πέτρος, να πέσει έστω και η σκιά του σε κάποιον από αυτούς. Μαζευόταν και ο κόσμος από τις γύρω πόλεις στην Ιερουσαλήμ και έφερναν τους ασθενείς και όσους βασανίζονταν από πνεύματα ακάθαρτα και όλοι θεραπεύονταν. Τότε σηκώθηκε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, δηλαδή το κόμμα των Σαδδουκαίων, και γεμάτοι από φθόνο συνέλαβαν τους Αποστόλους και τους φυλάκισαν δημοσίως. Όμως, άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής την νύχτα, τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε, σταθείτε στον ναό και μιλήστε στον λαό για την νέα αυτη ζωή».

Απόστολος Κυριακής 1.5.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή