«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ…»

«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό Αίνων της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Δόξα Πατρί. Καί νῦν.

Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε, μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον τὸ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ γυμνὸν ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτὸ προσαμειβόμενος, αὐτῷ βοήσωμεν· Ἀθλοφόρε ἱκέτευε, εἰς τὸ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ…»

«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ…» – Δοξαστικό Αίνων της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου – Ἦχος πλ. α’ Ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Θρασύβουλος Στανίτσας