«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία…»

«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία…» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία,
καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου,
Ας σιγήσει κάθε ζωντανή σάρκα,
κι ας σταθεί με φόβο και τρόμο,
καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω·και τίποτα το γήινο να μη σκεφτεί.
ὁ γὰρ Βασιλευς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, προσέρχεται σφαγιασθῆναι,Γιατί ο Βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων, προσέρχεται να σφαγιαστεί
καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς·και να δοθεί σαν τροφή στους πιστούς.
προηγοῦνται δὲ τούτου, οἱ χοροὶ τῶν Ἀγγέλων, μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας,Προπορεύονται Αυτού, οι χοροί των Αγγέλων, με κάθε αρχή κι εξουσία,
τὰ πολυόμματα Χερουβίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ,τα πολυόμματα Χερουβείμ και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ,
τὰς ὄψεις καλύπτοντα, καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.που με καλυμμένα τα μάτια τους, ψέλνουν: «Αλληλούϊα. Αλληλούϊα, Αλληλούϊα»

«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία…»

«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία…» – Χερουβικός ύμνος του Μεγάλου Σαββάτου – Ἦχος πλ. α’ Ψάλλει ο Χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή