Απόστολος Κυριακής 17.4.2022

Κυριακή των Βαΐων - Απόστολος Κυριακής - Μεγάλη Εβδομάδα - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή των Βαΐων (Φιλιπ. 4.4-9)

Ἐν παντὶ τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν.

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ  Ἰησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Σε κάθε περίσταση τα αιτήματα σας να τα απευθύνετε στον Θεό.

Να χαίρεστε πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Πάλι θα πω να χαίρεστε. Σ’ όλους τους ανθρώπους να δείχνετε την καλοσύνη σας. Ο Κύριος έρχεται σύντομα. Για τίποτε μην σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματα σας να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή, που θα συνοδεύεται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού, που είναι ασύλληπτη στον ανθρώπινο νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τέλος, αδερφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επαίνου, αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Όσα μάθατε, παραλάβατε και ακούσατε από μένα, αυτά που είδατε σ’ εμένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας.

Απόστολος Κυριακής 17.4.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή