Απόστολος Κυριακής 10.4.2022

Κυριακή Ε’ Νηστειών - Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας - Απόστολος Κυριακής - Μ. Τεσσαρακοστή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή Ε’ Νηστειών – Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (Εβρ. 9.11-14)

Καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι

Ἀδελφοί, Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι’ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ῞Αγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ραντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;


Απόδοση στη Νεοελληνική

Θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα, για να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό

Αδελφοί, ο Χριστός, όμως, όταν παρουσιάστηκε ως Αρχιερέας των μελλοντικών αγαθών, διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης Σκηνής, όχι χειροποίητης, δηλαδή όχι εκ του κόσμου τούτου, ούτε δια μέσω του αίματος τράγων και μοσχαριών, αλλά δια μέσω του δικού Του αίματος, εισήλθε για πάντα στα Άγια των Αγίων και βρήκε αιώνια σωτηρία. Γιατί αν το αίμα των τράγων και των ταύρων και η στάχτη από ζώα αγιάζει, όταν ραντίζει αυτούς που είναι μολυσμένοι ως προς την καθαρότητα της σάρκας, πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος μέσω του αιώνιου Πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του άμωμο στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα, για να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό.

Απόστολος Κυριακής 10.4.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή