Ευαγγέλιο Κυριακής 27.3.2022

ακή Γ΄ Νηστειών - της Σταυροπροσκηνύσεως - Ευαγγέλιο Κυριακής - Μ. Τεσσαρακοστή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή Γ΄ Νηστειών – της Σταυροπροσκηνύσεως (Μκ. 8.34-9.1)

Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς˙ ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὅς γὰρ ἄν θέλῃ τὴν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν˙ ὅς δ’ ἄν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρός αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς˙ ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἄν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Όποιος θέλει να έλθει μαζί μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει.

Και αφού, ο Ιησούς, προσκάλεσε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές του, τους είπε: «Όποιος θέλει να έλθει μαζί μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την δική του ψυχή, θα την χάσει. Όμως όποιος χάσει την ψυχή του για χάρη μου και του ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει, όμως, την ψυχή του; Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα για την ψυχή του; Γιατί όποιος ντραπεί για εμένα και για την διδασκαλία μου σε αυτή την γενιά, την άπιστη και αμαρτωλή, θα ντραπεί γι’ αυτόν και ο Υιός του Ανθρώπου, όταν έρθει με τη δόξα του Πατέρα του, μαζί με τους αγίους αγγέλους». Και έλεγε σε αυτούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο, προτού να δουν τη βασιλεία του Θεού να έρχεται με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος».

Ευαγγέλιο Κυριακής 27.3.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή