«Λόγος εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου»

«Λόγος εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου» - Πατερικός λόγος - Θεολογία - Απαρχή

«Αποστάλθηκε ο λύχνος για να φέρει το μήνυμα του Ηλίου τῆς Δικαιοσύνης…»

Πάλι χαράς Ευαγγέλια, πάλι ελευθερίας μηνύματα, πάλι κάλεσμα για σωτηρία,
πάλι επιστροφή στον Παράδεισο, πάλι αγαλλίασης φωνή, πάλι δουλείας απαλλαγή.
Άγγελος μιλεί στην Παρθένο, επειδὴ στη γυναίκα (την Εύα) μίλησε ο όφις.
Τον έκτο μήνα, λέγεται, στάλθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριὴλ από τον Θεό προς την μνηστευμένη Παρθένο.
Αποστάλθηκε ο Γαβριὴλ για να φέρει το μήνυμα της σωτηρίας σε όλο τον κόσμο.
Αποστάλθηκε ο Γαβριήλ για να φέρει στον Ἀδὰμ την υπόσχεση για τον Παράδεισο.
Αποστάλθηκε ο Γαβριὴλ στην Παρθένο, για να μετατρέψει σε τιμὴ τὴν ἀτιμία της γυναίκας.
Αποστάλθηκε ο Γαβριὴλ για να προετοιμάσει τον θάλαμο για τον άσπιλο Νυμφίο.
Αποστάλθηκε ο Γαβριὴλ για να προσφέρει ως νύμφη τὸ πλάσμα στον Πλάστη του.
Αποστάλθηκε ο Γαβριὴλ πρὸς τὸ ἔμψυχο Παλάτι τοῦ Βασιλέως τῶν Ἀγγέλων.
Αποστάλθηκε ο Γαβριὴλ στην Παρθένο την μνηστευμένη με τον Ἰωσήφ, αλλά πιστή στον Ἰησοῦ.
Αποστάλθηκε ο ἀσώματος δοῦλος σε Παρθένο ἀμόλυντη.
Αποστάλθηκε ο ἐλεύθερος από ἁμαρτίες σε Παρθένο άφθορη.
Αποστάλθηκε ο λύχνος για να φέρει το μήνυμα του Ηλίου τῆς Δικαιοσύνης.
Αποστάλθηκε ο ὄρθρος να αναγγείλει το φως τῆς ἡμέρας.
Αποστάλθηκε ο Γαβριὴλ να φανερώσει τὸν αναπαυόμενο στην Πατρική και Μητρική αγκάλη.
Αποστάλθηκε ο Γαβριὴλ να δεικνὺει τὸν καθήμενο σε θρόνο καὶ σπαργανούμενο σε σπήλαιο.
Αποστάλθηκε ο στρατιώτης να φανερώσει τὸ μυστήριον τοῦ Βασιλέως.
Το Μυστήριο τούτο γνωρίζεται με την πίστη, δεν ἑρμηνεύεται με επιστημοσύνῃ.
Το Μυστήριο τούτο προσκυνείται, δεν ζυγίζεται.
Το Μυστήριο τούτο θεολογείται, δεν ἐρευνάται.
Το Μυστήριο τούτο ὁμολογείται, δεν μετριέται.
Τον έκτο μήνα αποστάλθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριὴλ στην Παρθένο.
Ποιον έκτο μήνα εννοεί, ποιον; Από τότε που η Ἐλισάβετ έλαβε το χαρμόσυνο μήνυμα, από τότε που συνέλαβε τὸν Ἰωάννη…


Έλα, Ἀρχάγγελε, να υπηρετήσεις φοβερό μυστήριο, να διακονήσεις θαύμα κρυφό.
Τον πλανημένο Αδάμ με πόνο ψάχνω. Η αμαρτία πάλιωσε αυτόν που κατ’ εἰκόνα έπλασα,
έφθειρε τὸ δημιούργημα τῶν χεριῶν μου, αμαύρωσε την ομορφιά του.
Ὁ λύκος καταβροχθίζει αυτόν που ανέθρεψα· έρημος είναι ὁ παράδεισος που κάποτε κατοικούσε·
το ξύλο τῆς ζωῆς φυλάγεται από ρομφαία πύρινη, καὶ ο τόπος τῆς τρυφῆς είναι κλειδωμένος..
Το έλεός μου προσφέρω σε αυτόν που σκλαβώθηκε. Να συλλάβω θέλω καὶ να αφοπλίσω τὸν εχθρό.
Κρυφά από τις άλλες Ουράνιες Δυνάμεις, σε σένα μόνο εμπιστεύομαι τὸ μυστήριο.
Πορεύσου πρὸς τὴν Παρθένο Μαρία · πήγαινε πρὸς τὴν έμψυχο πόλη, που για αυτήν ἔλεγε ὁ προφήτης:
Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ.
Πήγαινε πρὸς τὸν λογικό μου παράδεισο· πήγαινε πρὸς τὴν πύλη τῆς Ἀνατολῆς·
πορεύσου πρὸς τὸ ἄξιο κατοικητήριό μου · πήγαινε πρὸς τὸν δεύτερο ἐπὶ γῆς οὐρανό·
στὴν άνυδρη νεφέλη πήγαινε, ειδοποίησέ την ότι εγώ είμαι η βροχή·
φύγε και πήγαινε πρὸς τὸ ἁγίασμα που έχω ετοιμάσει·
πήγαινε πρὸς τὴν παστάδα τῆς ἐνανθρωπήσεώς μου·
πήγαινε πρὸς τὸν καθαρὸ νυμφῶνα τῆς κατὰ σάρκα γεννήσεώς μου·
η φωνή σου να φτάσει στα αυτιά τῆς λογικῆς μου κιβωτοῦ·
ἑτοίμασε για μένα την ακοή της, ἀλλὰ χωρίς θόρυβο,
μην ταράξεις τὴν ψυχὴ τῆς Παρθένου·
σεμνός να φανείς μπροστά στο άγιο πρόσωπό της· δώσε το
πρώτο χαρούμενο μήνυμα στη Μαριὰμ:
Χαῖρε Κεχαριτωμένη… έτσι θα ἐλεήσω κι ἐγὼ τὴν Εὔα,
την ταλαιπωρημένη από την αμαρτία.

Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
Λόγος εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου