«Νῦν αἵ δυνάμεις…»

«Νῦν αἵ δυνάμεις…» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. β’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν.Τώρα οι Δυνάμεις των Ουρανών συμμετέχουν αοράτως στη λατρεία μαζί με μας.
Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.Εδώ τώρα προελαύνει ο Βασιλεύς της δόξης.
Ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖται.Να περιφέρεται τώρα η μυστική θυσία που έχει ήδη τελεστεί.
Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν,Ας προσέλθουμε με πίστη και πόθο
ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα.
Ἀλληλούϊα.
για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνίου ζωής.
Αλληλούια

Ο ύμνος «Νῦν αἵ δυνάμεις…» ψάλλεται αντί του συνήθους Χερουβικού κατά τις Θείες Λειτουργίες των Προηγιασμένων Δώρων

«Νῦν αἵ δυνάμεις…»

«Νῦν αἵ δυνάμεις…» – Ἦχος πλ. β’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή