Απόστολος Κυριακής 27.2.2022

Κυριακή της Απόκρεω - Απόστολος Κυριακής - Τριώδιο - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή της Απόκρεω (Α΄ Κορ. 8.8-9.2)

Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς, εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.

Βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Σκανδαλίζοντας τους αδερφούς σας, αμαρτάνετε ενώπιον του Χριστού.

Το φαγητό δεν μας παρουσιάζει άξιους ενώπιον του Θεού. Διότι, ούτε αν φάμε έχουμε πλεονέκτημα, ούτε αν δεν φάμε, χάνουμε. Προσέξτε, λοιπόν, μήπως αυτό το πλεονέκτημά σας, γίνει εμπόδιο για τους πιο αδύναμους. Διότι εάν κάποιος που δεν έχει στέρεη πίστη, δει εσένα που γνωρίζεις το Θεό, να κάθεσαι σε τραπέζι ειδωλολατρικού ναού, δεν θα θεωρήσει, ότι είναι σωστό να τρώει κανείς κρέας που προσφέρθηκε ως θυσία; Και θα χαθεί ένας αγνώμων αδελφός εξαιτίας της δικής σου γνώσης, εκείνος, για τον οποίο ο Χριστός θυσιάστηκε. Έτσι, λοιπόν, σκανδαλίζοντας τους αδελφούς και χτυπώντας τη συνείδησή τους, η οποία αλλοιώνεται, αμαρτάνετε ενώπιον του Χριστού. Διότι εάν το κρέας σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θα φάω ποτέ κρέας, για να μην τον σκανδαλίσω. Δεν είμαι απόστολος; Δεν είμαι ελεύθερος; Δεν έχω δει τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας; Δεν είστε εσείς το έργο μου με τη Χάρη του Κυρίου; Για άλλους δεν είμαι απόστολος, για εσάς όμως είμαι. Διότι σφραγίδα και απόδειξη της αποστολής μου είστε εσείς, με τη Χάρη του Κυρίου.

Απόστολος Κυριακής 27.2.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή