«Προκαθάρωμεν ἑαυτούς…»

«Προκαθάρωμεν ἑαυτούς...» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Απόκρεω – Ήχος α’

Πρωτότυπο – Ἦχος α’ Απόδοση στη Νεοελληνική
Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν·Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας αδελφοί με τη νηστεία που είναι η βασίλισσα των αρετών.
ἰδοὺ γὰρ παραγέγονε, πλοῦτον ἡμῖν ἀγαθῶν κομίζουσα,Να έφτασε φέρνοντας τον πλούτο των αγαθών, κατευνάζει τις φλεγμονές των παθών,
τῶν παθῶν κατευνάζει τὰ οἰδήματα, καὶ τῷ Δεσπότῃ καταλλάττει τοὺς πταίσαντας·κατευνάζει τις φλεγμονές των παθών, και συμφιλιώνει τον Δεσπότη με αυτούς που αμάρτησαν.
διὸ μετ’ εὐφροσύνης ταύτην ὑποδεξώμεθα, βοῶντες Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν,Για αυτό ας την υποδεχτούμε με ευφροσύνη, φωνάζοντας στον Χριστό, τον Θεό μας,
ἀκατακρίτους ἡμᾶς διαφύλαξον, δοξολογοῦντάς σε τὸν μόνον ἀναμάρτητον.φύλαξέ μας από την κατάκριση, για να δοξολογούμε Εσένα, τον μόνο αναμάρτητο.

«Προκαθάρωμεν ἑαυτούς…» – Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Απόκρεω

«Προκαθάρωμεν ἑαυτούς…» – Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Απόκρεω – Ἦχος α’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Μετάφραση στην Νεοελληνική: Απαρχή