Ευαγγέλιο Κυριακής 13.2.2022

Κυριακή ις' Λουκά - Του τελώνου και Φαρισαίου - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή ις’ Λουκά – του Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ. 18.10-14)

Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι. καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί.

Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στον ναό, για να προσευχηθούν, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος, αφού στάθηκε επιδεικτικά, προσευχήθηκε λέγοντας: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι δεν είμαι, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, κλέφτες, άδικοι, μοιχοί ή και όπως αυτός εδώ ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα για το Σάββατο, δίνω το ένα δέκατο από όλα όσα αποκτώ». Και ο τελώνης, που στεκόταν μακριά, δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να υψώσει προς τον ουρανό, αλλά βάραγε το στήθος του λέγοντας: «Θεέ μου, σπλαχνίσου με, τον αμαρτωλό». Σας λέω, λοιπόν, αυτός κατέβηκε δικαιωμένος στο σπίτι του παρά ο άλλος. Διότι, όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί.

Ευαγγέλιο Κυριακής 13.2.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή