Ευαγγέλιο Κυριακής 6.2.2022

Κυριακή ιζ' Ματθαίου - Της Χαναναίας - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή ιζ’ Ματθαίου – της Χαναναίας (Ματθ. 15.21-28)

Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ο δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Η δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Η δὲ εἶπε· Ναί, Κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.


Απόδοση στην Νεοελληνική

Δεν έχω σταλεί παρά μόνον για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού λαού.

Τον καιρό εκείνο, πήγε ο Ιησούς στα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και μία γυναίκα Χαναναία βγήκε από τα όρια της περιοχής εκείνης και φώναξε σε αυτόν λέγοντας: « Ελέησέ με, Κύριε υιέ του Δαυΐδ· η κόρη μου βασανίζεται φρικτά από δαιμόνιο». Εκείνος, όμως, δεν αποκρίθηκε στον λόγο της. Και πήγαν οι μαθητές του σε αυτόν και τον παρακάλεσαν λέγοντας του: «Ελευθέρωσέ την, διότι φωνάζει πίσω μας». Εκείνος απάντησε: «Δεν έχω σταλεί παρά μόνον για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού λαού». Εκείνη τον πλησίασε και αφoύ τον προσκύνησε του είπε: «Κύριε, βοήθησέ με». Εκείνος της απάντησε λέγοντας: «Δεν είναι καλό να λαμβάνεις το ψωμί των τέκνων και να το βάζεις  στα σκυλιά». Εκείνη, τότε, είπε: «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα, που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της αποκρίθηκε και είπε: «Γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου! Ας γίνει όπως εσύ θέλεις». Και θεραπεύτηκε η κόρη της από την στιγμή εκείνη.

Ευαγγέλιο Κυριακής 6.2.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή