«Φανερῶν σεαυτόν…» – Εωθινόν Δοξαστικόν ΙΑ’

«Φανερῶν σεαυτόν...» - Εωθινόν Δοξαστικόν ΙΑ' - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.

Πρωτότυπο – Ήχος πλ δ’Απόδοση στη Νεοελληνική
Φανερῶν ἑαυτόν, τοῖς μαθηταῖς σου Σωτὴρ μετὰ τὴν ἀνάστασιν,Φανερώνοντας τον εαυτό Σου, Σωτήρα, στους μαθητές μετά την Ανάσταση,
Σίμωνι δέδωκας τὴν τῶν προβάτων νομήν, εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, τὴν τοῦ ποιμένειν φροντίδα αἰτῶν.ανέθεσες στον Πέτρο διαποίμανση των προβάτων, ζητώντας του την ποιμαντική φροντίδα, προς ανάκτιση της αγάπης Σου.
Διὸ καὶ ἔλεγες· εἰ φιλεῖς με Πέτρε, ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.«Αν με αγαπάς Πέτρε, φρόντισε τα αρνιά μου».
Ὁ δὲ εὐθέως ἐνδεικνύμενος τὸ φιλόστοργον,
περὶ τοῦ ἄλλου μαθητοῦ ἐπυνθάνετο.
Εκείνος ως φιλόστρογος αδερφός, αμέσως ρώτησε για τον άλλο μαθητή.
Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν.Με τις πρεσβείες εκείνων Χριστέ, φύλαξε την ποίμνη Σου από τους λύκους που την ρημάζουν

«Φανερῶν σεαυτόν…» – Εωθινόν Δοξαστικόν ΙΑ’

«Φανερῶν σεαυτόν…» – Εωθινόν Δοξαστικόν ΙΑ’ – ήχος πλ. δ’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Μετάφραση στη Νεοελληνική: Απαρχή

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Πρόσφατες αναρτήσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ EMAIL

Απαρχή © . Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.