«Θεοτόκε ἡ ἐλπίς…»

"Θεοτόκε η ελπίς..." - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ήχος γ’Απόδοση στη Νεοελληνική
Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τῶν Χριστιανῶν, Σκέπε, φρούρει, φύλαττε, τούς ἐλπίζοντας εἰς σέ.Θεοτόκε, η ελπίδα όλων των χριστιανών σκέπασε, περιφρούρησε και φύλαγε αυτούς που εναποθέτουν την ελπίδα τους σε Σένα.
Ἐν νόμῳ σκιά καί γράμματι, τύπον κατίδωμεν οἱ πιστοί,Στη σκιά του γράμματος του νόμου, είδαμε τον τύπο εμείς οι πιστοί,
πᾶν ἄρσεν τό τήν μήτραν διανοῖγον, ἅγιον Θεῷ,κατά τον οποίον κάθε πρωτότοκο αρσενικό παιδί, αφιερώνεται στον Θεό,
διό πρωτότοκον Λόγον, Πατρός Ἀνάρχου Υἱόν, πρωτοτοκούμενον Μητρί, ἀπειράνδρῳ μεγαλύνωμεν.για αυτό και απονέμουμε δοξολογίες στον Πρωτότοκο Λόγο, τον Υιό του Άναρχου Πατέρα, που γίνεται και πρωτότοκος της αειπαρθένου Μητέρας Του.

«Θεοτόκε ἡ ἐλπίς…»

«Θεοτόκε ἡ ἐλπίς…» – Ήχος γ’ Ψάλλει ο χορός των Δοχειαριτών Πατέρων
Μετάφραση στη Νεοελληνική: Απαρχή