«Χρυσέοις ἔπεσι, καὶ θεοφθόγγοις διδάγμασι…» – Δοξαστικό Αίνων Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

"Χρυσέοις ἔπεσι, καὶ θεοφθόγγοις διδάγμασι..." - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ήχος πλ. δ’Απόδοση στη Νεοελληνική
Χρυσέοις ἔπεσι, καὶ θεοφθόγγοις διδάγμασι, κατακοσμήσας τὴν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν,Με χρυσά έπη και θεϊκά δίδαγμα κοσμησεα την Εκκλησία του Θεού,
πλοῦτον πνευματικόν ἐθησαύρισας ἐν αὐτῇ, τὰ σὰ θεοπαράδοτα λόγια·γεμίζοντας Την με τον πνευματικό πλούτο των θεοπνευστων λόγων σου.
διὸ στέφανον ἐξ ἀκηράτων ἀνθέων, πλεξαμένη τοῖς ᾄσμασι, τῇ ἱερᾷ σου προσφέρει μνήμῃ, πάγχρυσε τῇ ψυχῇ σὺν τῇ γλώττῃ, Ἰωάννη Θεοσοφε·Για αυτό Εκείνη προσφέρει σε σένα, τον ολόχρυσο στην ψυχή και τη γλώσσα, στεφάνι από άκοφτα λουλουδια, Ιωάννη θεόσοφε.
Ἀλλ’ ὡς ἔχων παρρησίαν Ὅσιε, πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.Εσύ που έχεις παρρησία κοντά στον Κύριο πρέσβευε για τις ψυχές μας.

«Χρυσέοις ἔπεσι, καὶ θεοφθόγγοις διδάγμασι…» – Δοξαστικό Αίνων Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου – Ήχος πλ. δ’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Μετάφραση στη Νεοελληνική: Απαρχή