Ευαγγέλιο Κυριακής 23.1.2022

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά - Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά – Ο τυφλός της Ιεριχούς (Λκ. 18.35-43)

Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με.

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἱεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν· ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με· καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με. σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν, ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!

Πλησιάζοντας ο Ιησούς στην Ιεριχώ, κάποιος τυφλός καθόταν δίπλα στον δρόμο, ζητιανεύοντας. Όταν λοιπόν άκουσε τον όχλο που περνούσε, ρώτησε τι άραγε γινόταν. Τον πληροφόρησαν, λοιπόν, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος καταφθάνει. Και έβγαλε φωνή, λέγοντας: «Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!» και αυτοί που ήταν μπροστά τον επέπλητταν να σιωπήσει. Αυτός όμως, φώναζε πιο δυνατά: «Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με!» Στάθηκε ο Ιησούς και ζήτησε να τον φέρουν κοντά του κι όταν αυτός πλησίασε, τον ρώτησε, λέγοντας: « Τι θέλεις να κάνω για ‘σένα;» και αυτός είπε: «Κύριε, θέλω να δω». Και ο Ιησούς του είπε: «Δες. Η πίστη σου σ’ έσωσε». Αμέσως είδε και ακολούθησε τον Ιησού, δοξάζοντας τον Θεό. Και όλος ο λαός, όταν είδε τι συνέβη, δόξασε τον Θεό.

Ευαγγέλιο Κυριακής 23.1.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή