Απόστολος Κυριακής 23.1.2022

Κυριακή λα΄ Επιστολών - Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακής λα΄ Επιστολών (Α΄ Τιμ. 1.15-17)

Ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι.

Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ᾿Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ· ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται ᾿Ιησοῦς Χριστὸς τὴν πᾶσαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Διότι, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς.

Παιδί μου Τιμόθεε, ο λόγος που σου γράφω είναι αξιόπιστος και μπορείς να με εμπιστευθείς. Διότι, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους, πρώτος, είμαι εγώ. Αλλά γι’ αυτό με βοήθησε, για να δείξει πρώτα σ’ εμένα ο Ιησούς Χριστός όλη τη μακροθυμία του, για να είμαι πρότυπο σ’ αυτούς που πρόκειται να πιστέψουν σ’ αυτόν, για να έχουν αιώνια ζωή. Και για τον βασιλιά των αιώνων, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μοναδικό Θεό, ας είναι η τιμή και η δόξα σε όλους τους αιώνες. Αμήν.

Απόστολος Κυριακής 23.1.2022 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή