Μέγας Βασίλειος: ο Άγιος της Καππαδοκίας

Ο Μέγας Βασίλειος, ένας από τους τρεις Ιεράρχες, είναι μία τεράστια προσωπικότητα. Είναι αυτός που, μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, κατάφερε να καταλύσει την κυριαρχία του Αρείου στην Εκκλησία και να αναδείξει την Ορθόδοξη αλήθεια.

Ψέλνουμε στα Απόστιχα του Εσπερινού του Μεγάλου Βασιλείου:
Πάντων τῶν ἁγίων ἀνεμάξω τάς ἀρετάς, Πατὴρ ἡμῶν Βασίλειε, Μωϋσέως τὸ πρᾶον, Ἠλιοὺ τὸν ζῆλον, Πέτρου τὴν ὁμολογίαν, Ἰωάννου τὴν Θεολογίαν, ὡς ὁ Παῦλος ἐκβοῶν οὐκ ἐπαύσω. Τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; Ὅθεν σὺν αὐτοῖς αὐλιζόμενος, ἱκέτευε σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.

Έτσι, λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος είναι αυτός που φέρει την πραότητα του Μωϋσή, τον ζήλο του Προφήτη Ηλία, την ομολογία της αληθείας του Πέτρου, τη Θεολογία του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή και τη φιλαδελφία του Αποστόλου Παύλου. Πράγματι, αφιέρωσε όλη τη ζωή του στον Χριστό. Έχασε τη ζωή του, όπως μας καλεί ο Κύριος να κάνουμε, για να τη βρούμε πραγματικά.

Ο Μέγας Βασίλειος – π. Ιωσήφ Κουτσούρης