«Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ…»

«Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ…» - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή

«Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν, οὐκ ἐβδελύξατο σαρκὸς τὴν περιτομήν, ὁ ὀκταήμερος κατὰ τὴν Μητέρα, ὁ ἄναρχος κατὰ τὸν Πατέρα. Αὐτῷ πιστοὶ βοήσωμεν. Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.»

Απόδοση στη Νεοελληνική

Με τη συγκαταβατική του στάση απέναντι στο ανθρώπινο γένος ο Σωτήρας Χριστός, καταδέχτηκε να φορέσει τα σπάργανα και δεν ντράπηκε την περιτομή της σάρκας του, Αυτός που για την Μητλερα του είναι οκταήμερος, αλλα για τον Πατέρα του Άναρχος. Σε αυτόν να φωνάξουμε οι πιστοί: «Εσύ είσαι ο Θεός μας, ελέησέ μας»

Ιδιόμελο της εορτής της κατά σάρκαν Περιτομής του Κυρίου
«Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ…»