«Ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται…»

«Ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται…» - Πατερικός λόγος - Θεολογία - Απαρχή

Ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόϋλον· ὕδωρ δὲ ζῶν καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοί, ἔσωθέν μοι λέγον· Δεῦρο πρὸς τὸν πατέρα. οὐχ ἥδομαι τροφῇ φθορᾶς οὐδὲ ἡδοναῖς τοῦ βὶου τοὺτου. ἄρτον θεοὺ θέλω, ὅ ἐστιν σὰρξ Ἰησοὺ Χριστοῦ, τοῦ ἐκ σπέρματος Δαυίδ, καὶ πόμα θέλω τὸ αἷμα αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἀγάπη· ἄφθαρτος

Απόδοση στην Νεοελληνική

Ο Δικός μου έρωτας έχει σταυρωθεί και δεν φλέγομαι μέσα μου για τίποτα το υλικό. Μέσα μου υπάρχει ένα ζωντανό και λαλήστατο νερό που μου λέγει: «Έλα προς τον Πατέρα σου». Δεν αρέσκομαι σε τροφές φθαρτές, αλλά ούτε και στις ηδονές του βίου τούτου. Θέλω τον άρτο του Θεού, που είναι η Σάρκα του Ιησού Χριστού, από το σπέρμα του Δαυίδ, και να πιω θέλω το Αίμα Του, το οποίο είναι η άφθαρτη Αγάπη.

Αγίου Ιγνατίου του  Θεοφόρου, Απόσπασμα από την Προς Ρωμαίους Επιστολή

Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου την 20η Δεκεμβρίου.