Ευαγγέλιο Κυριακής 12.12.2021

Κυριακή ΙΑ' Λουκά - Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζώη - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή ΙΑ’ Λουκά – Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου (Λκ. 14.16-24, Μτθ. 22.14)

Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς

Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Κάποιος άνθρωπος παρέθεσε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς ανθρώπους

Κάποιος άνθρωπος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και κάλεσε πολλούς ανθρώπους. Και έστειλε τον υπηρέτη του την ώρα του δείπνου να πει στους προσκεκλημένους: «Ελάτε, διότι όλα είναι έτοιμα». Και άρχισαν όλοι να απορρίπτουν την πρόσκληση. Ο πρώτος του είπε: «Αγόρασα χωράφι και έχω ανάγκη να πάω και να το δω. Σε παρακαλώ, να με απαλλάξεις». Και ο τρίτος είπε: «Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια, και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ, να με απαλλάξεις». Και άλλος είπε: «Παντρεύτηκα γυναίκα και γι’ αυτό δεν μπορώ να έρθω». Και γυρνώντας πίσω ο δούλος, τα είπε όλα  αυτά στον κύριό του. Τότε οργισμένος ο οικοδεσπότης είπε στον υπηρέτη του: «Βγες έξω γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε μέσα εδώ τους πτωχούς και τους αναπήρους και τους αρρώστους και τους τυφλούς». Και είπε ο υπηρέτης: «Κύριε, έγινε, όπως διέταξες και ακόμα υπάρχει χώρος». Και είπε ο κύριος προς τον υπηρέτη: «Βγες στους δρόμους και στους φράκτες των αγρών και ανάγκασε όλους να έρθουν μέσα, για να γεμίσει ο οίκος μου. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι κανένας από τους άνδρες εκείνους που ήταν προσκεκλημένοι δεν θα γευθεί το δείπνο μου».

Ευαγγέλιο Κυριακής 12.12.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή