Απόστολος Κυριακής 12.12.2021

Κυριακή του Αγίου και Ιεράρχου Σπυρίδωνος - Απόστολος Κυριακής - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή του Αγίου και Ιεράρχου Σπυρίδωνος (Εφεσ. 5.8-19)

Ἀδελφοί, ήτε ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ

Ἀδελφοί, ήτε ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν Κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. Διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι. Διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι, τώρα όμως είστε στο φως του Κυρίου

Κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι, τώρα όμως είστε στο φως του Κυρίου. Να πορεύεσθε, λοιπόν, σαν παιδιά του φωτός. Διότι ο καρπός του Πνεύματος διακρίνεται στην αγαθότητα, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Να εξετάζετε τι χαροποιεί στον Κύριο. Και να μη συμμετέχετε στα σκοτεινά κι ανώφελα έργα του σκότους, αλλά να τα ξεσκεπάζετε. Γιατί αυτά που γίνονται στα κρυφά, είναι ντροπή και να τα αναφέρει κανείς. Όταν όμως όλα αυτά έρχονται στο φως, αποκαλύπτεται η αληθινή τους φύση. Διότι κάθε τι που φανερώνεται, είναι φως. Γι’ αυτό λέγεται: «Σήκω, εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Προσέχετε, λοιπόν, πώς πορεύεσθε στη ζωή σας· μη ζείτε απερίσκεπτα αλλά με σύνεση, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς. Γι’ αυτό μην είστε άφρονες, αλλά ν’ αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Να μη μεθάτε με κρασί, κάτι στο οποίο υπάρχει ασωτία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να επικοινωνείτε με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικές ωδές· να ψάλλετε με την καρδιά σας προς Δόξαν Θεού.

Απόστολος Κυριακής 12.12.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή