Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα

Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος πλ. δ’Απόδοση στη Νεοελληνική
Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως, καὶ ὑπηρέτην τοῦ Λόγου, Ἀνδρέαν εὐφημήσωμεν·Τον κήρυκα της πίστεως και τον υπηρέτη του Λόγου ας τιμήσουμε,
οὗτος γὰρ τοὺς ἀνθρώπους, ἐκ τοῦ βυθοῦ ἁλιεύει, ἀντὶ καλάμου τὸν σταυρόν ἐν ταῖς χερσὶ διακρατῶν, γιατί αυτός ψαρεύει από τον βυθό ανθρώπους, κρατώντας στο χέρι αντί για το καλάμι τον σταυρό.
καὶ ὡς σπαρτίον χαλῶν τὴν δύναμιν, ἐπανάγει τὰς ψυχάς, ἀπὸ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ,Και με τη δύναμη του ανασύρει τις ψυχές από την πλάνη του εχθρού.
καὶ προσκομίζει τῷ Θεῷ δῶρον εὐπρόσδεκτον.Προσφέροντας στον Θεό δώρο ευπρόσδεκτο.
Ἀεὶ τοῦτον πιστοί, σὺν τῇ χορείᾳ τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ εὐφημήσωμεν,Παντοτινά ας τον υμνολογούμε εμείς οι πιστοί
ἵνα πρεσβεύῃ αὐτῷ, ὅπως ἵλεως γένηται ἡμῖν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.για να πρεσβεύει με τους υπόλοιπους μαθητές του Χριστού, να μας ελεηθούμε την ημέρα της Κρίσεως.

Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα

Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως – Δοξαστικό Αίνων Αποστόλου Ανδρέα – Ήχος πλ. δ’ Ψάλλει ο κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης, Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή