Απόστολος Κυριακής 28.11.2021

Κυριακή κγ' Επιστολών - Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή κγ’ Επιστολών (Εφεσ. 2.4-10)

Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως.

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Από τη Θεία Χάρη είστε σωσμένοι μέσω της πίστεως.

Αδελφοί, ο Θεός όντας πλούσιος στο έλεος, εξαιτίας της πολλής αγάπης Του, με την οποία μας αγάπησε και αν και εμείς ήμασταν νεκροί από τα παραπτώματα, μας συνεζωοποίησε μαζί με τον Χριστό· γιατί από τη Θεία Χάρη είστε σωσμένοι· και μας συνανέστησε μαζί Του και μας έδωσε θέση στα επουράνια εν Χριστώ Ιησού, ώστε να φανεί στην επερχόμενη αιωνιότητα ο υπερβολικός πλούτος της Χάριτός Του με την καλοσύνη που έδειξε σε μας εν Χριστώ Ιησού. Διότι από τη Θεία Χάρη είστε σωσμένοι μέσω της πίστεως· κι αυτό όχι από τη δική σας δύναμη, διότι του Θεού είναι το δώρο αυτό, όχι από τα έργα, για να μην καυχιέται κανείς. Δικό Του δημιούργημα είμαστε, κτισμένοι εν Χριστώ Ιησού για έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός, για να αποτελέσουν τον τρόπο της ζωής μας.

Απόστολος Κυριακής 28.11.2020 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή