Ευαγγέλιο Κυριακής 21.11.2021

Κυριακή των Εισοδίων της Θεοτόκου - Ευαγγέλιο Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή των Εισοδίων της Θεοτόκου (Λκ. 10.38-42, 11.27-28)

Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς.

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Να χαίρονται εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν.

Ο Ιησούς, καθώς προχωρούσε με τους μαθητές του, μπήκε σε κάποιο χωριό, όπου τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα με το όνομα Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή, την Μαρία, η οποία κάθισε κοντά στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Η δε Μάρθα δουλεύοντας ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί τον κόσμο, σταματάει και πηγαίνει στον Ιησού λέγοντας: «Κύριε, δε νοιάζεσαι που η αδερφή μου με άφησε μόνη να διακονώ; Πες της, λοιπόν, να με βοηθήσει». Και ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε και η Μαρία, και κανείς δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει».

Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος φώναξε δυνατά και του είπε: «Ευτυχισμένη η μάνα που σε γέννησε και σε θήλασε!» Και εκείνος είπε: «Πράγματι είναι ευτυχισμένοι όσοι ακούν και εφαρμόζουν τον λόγο του Θεού».

Ευαγγέλιο Κυριακής 21.11.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή