Απόστολος Κυριακής 14.11.2021

Κυριακή Η΄ Λουκά - Απόστολος Κυριακής - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή Η΄ Λουκά (Α΄ Κορ. 4.9-16)

Λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν.

Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Όταν εμπαιζόμαστε, ευλογούμε. Όταν διωκόμαστε, υπομένουμε. Όταν μας βλασφημούν, φερόμαστε παρηγορητικά.

Ο Θεός εμάς τους αποστόλους μας ανέδειξε τους τελευταίους των ανθρώπων, σαν καταδικασμένους σε θάνατο. Διότι γίναμε παράδοξο θέαμα στον κόσμο, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Εμείς θεωρούμαστε ανόητοι για τον Χριστό, ενώ εσείς συνετοί στον Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς ισχυροί. Εσείς ένδοξοι, ενώ εμείς περιφρονημένοι. Μέχρι κι αυτήν τη στιγμή, πεινούμε και διψούμε και δεν έχουμε ρούχα να φορέσουμε, δεχόμαστε χτυπήματα και περιπλανιόμαστε χωρίς καμιά σταθερότητα. Και μοχθούμε, εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν εμπαιζόμαστε, ευλογούμε. Όταν διωκόμαστε, υπομένουμε. Όταν μας βλασφημούν, φερόμαστε παρηγορητικά. Έχουμε καταντήσει σαν οι πιο άθλιοι στον κόσμο, απορριπτέα «σκουπίδια» για όλους, μέχρι τώρα. Δεν θέλω να σας πικράνω με αυτά που γράφω, αλλά σας νουθετώ, ως τέκνα μου αγαπητά. Διότι ακόμα και αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς στην πίστη σας στον Χριστό, δεν έχετε πολλούς πνευματικούς πατέρες. Διότι εγώ σας «γέννησα» πνευματικά στον Χριστό και την πίστη του μέσω του ευαγγελίου. Σας παρακαλώ, λοιπόν, γίνετε μιμητές μου.

Απόστολος Κυριακής 14.11.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή