Απόστολος Κυριακής 24.10.2021

Κυριακή ΙΗ΄ Επιστολών - Απόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή ΙΗ΄ Επιστολών (Β΄ Κορ. 9.6-11)

Ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.

Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν. ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με την καρδιά του.

Αδελφοί, αυτός που σπέρνει σιγά σιγά, θα θερίσει και σιγά σιγά, και αυτός που σπέρνει απλόχερα, θα θερίσει και απλόχερα. Καθένας, σύμφωνα με την προαίρεση της καρδιάς του ας δίνει ελεημοσύνη, όχι με λύπη ή από ανάγκη. Διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με χαρά, δηλαδή με την καρδιά του. Και ο Θεός μπορεί να σας δώσει και με το παραπάνω κάθε χάρη, έτσι ώστε, έχοντας σε όλα πάντοτε κάθε αυτάρκεια, να πράττετε με το παραπάνω κάθε καλό έργο, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί: «Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς. Η δικαιοσύνη του παραμένει και διαλαλείται αιώνια». Και αυτός που χορηγεί στον σπορέα τον σπόρο και σε όλους μας τον άρτο, για να φάμε, ας χορηγήσει και σε εσάς και ας πληθύνει τον σπόρο σας και ας αυξήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης σας. Ας ζείτε πλουτίζοντας την κάθε στιγμή με κάθε έργο που γίνεται με απλότητα, η οποία οδηγεί μέσα από εσάς σε ευχαριστία προς τον Θεό.

Απόστολος Κυριακής 24.10.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή