Δοξαστικό Αίνων Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ἦχος α’, ΒυζαντίουΑπόδοση στη Νεοελληνική
Ἐν τῇ πυρίνῃ αἴγλῃ τοῦ θείου Πνεύματος φωτισθείς, τῆς εὐσεβείας ὤφθης θεῖος ζηλωτής, Ἀδελφόθεε Ἰάκωβε·Φωτίστηκες μέσα στην αίγλη του θείου Πνεύματος, Αδελφόθεε Ιάκωβε, κι έγινες θείος ζηλωτής της ευσέβειας.
ὅθεν καὶ στολὴν σε νομικῆς ἱερωσύνης, ὡς Ἀαρὼν τοῦ πάλαι, τιμιωτέραν ἐνέδυσενΓια αυτό και σε έντυσε την τιμιότερη στολή της νομικής ιεροσύνης, όπως κάποτε τον Ααρών,
ὁ δι’ οἶκτον εἰς ἀδελφότητα δεξάμενος·Εκείνος που με οίκτο σε δέχτηκε αδελφό Του.
Αὐτὸν ἱκέτευε, Ἀποστόλων Ἔνδοξε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.Αυτόν ικέτευε, ένδοξε των Αποστόλων, να σώσει τις ψυχές μας.

Ἐν τῇ πυρίνῃ αἴγλῃ – Δοξαστικό Αίνων Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου – ‘Ηχος πλ. α’ Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή