Απόστολος Κυριακής 17.10.2021

Κυριακή των Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου - Απόστολος Κυριακής - Απαρχἠ - Θεολογία

Κυριακή των Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου (Τιτ. 3.8-15)

Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Η Χάρη του Θεού ας είναι με όλους σας. Αμήν.

Ο λόγος που σου γράφω, Τίτε είναι αξιόπιστος. Και σχετικά με αυτές τις αλήθειες θέλω να σε διαβεβαιώσω, ώστε να φροντίζουν να πρωτοστατούν στα καλά έργα όσοι πιστεύουν στον Θεό. Αυτά είναι τα καλά και τα ωφέλιμα για τους ανθρώπους. Να αποφεύγεις ανόητες συζητήσεις και συζητήσεις για γενεαλογίες και έριδες και διαμάχες πάνω στον μωσαϊκό νόμο. Διότι είναι ανώφελες και μάταιες. Άνθρωπο αιρετικό, ύστερα από μία και δεύτερη κατά σειρά νουθεσία που θα του κάνεις, άφησέ τον, γνωρίζοντας ότι αυτός έχει πια παρεκκλίνει από την αλήθεια και αμαρτάνει, όντας κατακρινόμενος από τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν αποστείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό προς εσένα, σπεύσε να έλθεις κοντά μου στη Νικόπολη, διότι εκεί έχω αποφασίσει να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά τον νομικό και τον Απολλώ να τους κατευοδώσεις με πολύ επιμέλεια, για να μην τους λείψει τίποτε. Ας μάθουν και οι δικοί μας οι Χριστιανοί να πρωτοστατούν στις επιτακτικές ανάγκες των αδελφών, για να μην είναι άκαρποι. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτισε και εσύ εκείνους που μας αγαπούν με πίστη. Η Χάρη του Θεού ας είναι με όλους σας. Αμήν.

Απόστολος Κυριακής 17.10.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή