Απόστολος Κυριακής 10.10.2021

Aπόστολος Κυριακής - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή ΙΣ’ Επιστολών (Β’ Κορ. 6.1-10)

Παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς·

Ἀδελφοὶ, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας· μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Σας παρακαλούμε να μην αδιαφορήσετε για τη χάρη του Θεού.

Αδελφοί, επειδή επιτελούμε το έργο του Θεού, σας παρακαλούμε να μην αδιαφορήσετε για τη χάρη του. Γιατί λέει, “Σε καιρό δεκτό σε άκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα.” Ορίστε, τώρα είναι καιρός κατάλληλος. Τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Δε παρεμποδίζουμε κανένα, για να μην κατηγορηθεί η διακονία, αλλά ως διάκονοι του Θεού στα πάντα, συνιστούμε στους εαυτούς μας, πολλή υπομονή, σε θλίψεις, σε ανάγκες, σε στενοχώριες, σε πληγές, σε φυλακές, σε ακαταστασίες, σε κόπους, σε αγρύπνιες, σε νηστείες, σε αγνότητα, σε γνώση, σε μακροθυμία, σε χρηστότητα, σε Πνεύμα Άγιο, σε αγάπη ειλικρινή, σε λόγο αλήθειας, σε δύναμη Θεού. Με τα όπλα της δικαιοσύνης από δεξιά και αριστερά, με δόξα και ατιμία, με δυσφήμιση και με ευφημία, σαν πλάνοι και αληθινοί, σαν να μας αγνοούν και να μας γνωρίζουν καλά, σαν να πεθαίνουμε και να ζούμε, σαν να παιδευόμαστε και όμως δε θανατωνόμαστε, σαν να λυπόμαστε, πάντα όμως χαιρόμαστε, σαν φτωχοί, πολλοί  πλουτίζουμε, σαν τίποτα να μην έχουμε τίποτα αλλά τα πάντα να κατέχουμε.

Απόστολος Κυριακής 10.10.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή