Δοξαστικό Αίνων Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Βησσαρίωνος - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ήχος πλ. β’Απόδοση στη Νεοελληνική
Ἐν ταῖς ἀγρύπνοις σου προσευχαῖς, ἔχων ἀκλινεῖς πρὸς Θεὸν τοὺς τῆς ψυχῆς σου νοεροὺς ὀφθαλμούς,Στις άγρυπνες προσευχές σου, έχοντας ορθανοιχτα προς τον Θεό τα νοερά μάτια της ψυχής σου,
ἡγιασμένε ἀληθῶς Βησσαρίων Πατὴρ ἡμῶν, μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ γῆς μὲν τῷ σώματι, μετὰ Ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ δὲ ὑπῆρχες τῷ πνεύματι. αγιασμένε πατέρα μας Βησσαρίων, ήσουν με το σώμα σου κοντά στους ανθρώπους, αλλά με το πνεύμα σου ήσουν με τους αγγέλους.
Διὰ τοῦτο νῦν καὶ ἡμεῖς ἄνθρωπον οὐράνιον, καὶ ἐπίγειόν σε ὀνομάζομεν ἄγγελον, καὶ χαίροις βοῶμεν, ὁ τὴν τῶν ἀσωμάτων πολιτείαν ἐν τῷ σῷ ἐπιδειξάμενος σώματος. Για αυτό κι εμείς τώρα σε ονομάζουμε ουράνιο άνθρωπο και επίγειο άγγελο, και σου φωνάζουμε: Χαίρε, εσύ που ανέδειξες την αγγελική πολιτεία στο σώμα σου.
Χαίροις, ὁ τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην βαδίσας ὁδόν, καὶ διὰ ταύτης ἀνελθὼν εἰς τὰ πλάτη τῆς οὐρανίου ζωῆς.Χαίρε εσύ που βάδισες τη στενή και τεθλιμμένη οδό, και δια μέσου αυτής ανήλθες στα πλάτη της ουρανίου ζωής.
Ὁμόσκηνε ἀσκητῶν, ὁμότροπε Ἀποστόλων, ἱεραρχῶν συμπολῖτα, συγχορευτὰ τῶν Ἀγγέλων, κληρονόμε Βασιλείας οὐρανῶν.
Ἧς καὶ ἡμεῖς ἀξιωθείημεν, ταῖς πρὸς Κύριον πρεσβείαις σου.
Ομόσκηνε των ασκητών και ομότροπε των Αποστόλων, συμπολίτη των ιεραρχών, συγχορευτή των αγγέλων, κληρονόμε της βασιλείας των ουρανών, της οποίας θα αξιωθούμε με τις δικές σου πρεσβείες.

Ἐν ταῖς ἀγρύπνοις σου προσευχαῖς – Δοξαστικό Αίνων Αγίου Βησσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης – Ήχος πλ. β’ Ψάλλει ο Ψαλτικός Χορός “Ενήχημα”, προεξάρχοντος του Αρχιμ. Ιωσήφ Κουτσούρη
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή