Ευαγγέλιο Κυριακής 15.8.2021

Κυριακή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Ευαγγέλιο Κυριακής - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Λκ. 10.38-42, 11.27-28)

Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς. έγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Είναι μακάριοι εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και τον φυλάγουν.

Καθώς λοιπόν προχωρούσαν, ο Ιησούς εισήλθε σε κάποιο χωριό. Κάποια γυναίκα, τότε, με το όνομα Μάρθα, τον υποδέχτηκε. Και αυτή είχε μια αδελφή που λεγόταν Μαρία, η οποία και κάθισε κοντά στα πόδια του Κυρίου και άκουγε το λόγο του. Αλλά η Μάρθα ήταν απασχολημένη με πολλή διακονία. Στάθηκε τότε από πάνω Του και είπε: «Κύριε, δε σε πειράζει που η αδελφή μου με εγκατέλειψε μόνη να διακονώ; Πες της, λοιπόν, να με βοηθήσει». Αποκρίθηκε τότε ο Κύριος και είπε: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και θορυβείσαι για πολλά, ενώ για ένα μόνο πράγμα υπάρχει ανάγκη. Η Μαρία, πράγματι, διάλεξε την αγαθή μερίδα, που δε θα της αφαιρεθεί». Συνέβηκε, λοιπόν, ενώ ο Ιησούς μιλούσε, να υψώσει τη φωνή της κάποια γυναίκα από το πλήθος και να πει: «Μακάρια η κοιλιά που σε βάσταξε και οι μαστοί που θήλασες». Αυτός απάντησε: «Βεβαίως, αλλά περισσότερο μακάριοι εκείνοι που ακούν το λόγο του Θεού και τον φυλάγουν».

Ευαγγέλιο Κυριακής 15.8.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή