Απόστολος Κυριακής 15.8.2021

Κυριακή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Απόστολος Κυριακής - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Φιλιπ. 2.5-11)

Ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου.

Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι το θάνατο.

Αδελφοί, να πιστεύτε αυτό που πίστευε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, ενώ είχε μορφή Θεού, δε θεώρησε αρπαγμό το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά κένωσε τον εαυτό του και έλαβε μορφή δούλου, όταν έγινε άνθρωπος. Και όταν πήρε τη μορφή ανθρώπου, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπάκουος μέχρι το θάνατο, θάνατο μάλιστα σταυρικό. Γι’ αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα που είναι πάνω από κάθε όνομα. Έτσι ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο επουράνιων και επίγειων και καταχθόνιων όντων, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι είναι Κύριος ο Ιησούς Χριστός προς δόξα του Θεού Πατέρα.

Απόστολος Κυριακής 15.8.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή