Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Δοξαστικό των Αίνων Κοιμήσεως Θεοτόκου - Λατρευτική Ζωή - Λειτουργικά κείμενα - Απαρχή
Πρωτότυπο – ΟκτάηχοΑπόδοση στη Νεοελληνική
Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι.Με θεϊκό νεύμα μεταφέρθηκαν με σύννεφα από παντού οι θεοφόροι Απόστολοι.
Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο.Και αφού έλαβαν στα χέρια τους το πανάχραντο σκήνωμά σου, που γέννησε την ίδια τη Ζωή, με ευλάβεια το ασπάστηκαν.
Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι.Εκεί βρίσκονταν και οι υπέρτατες ουράνιες δυνάμεις με τον Δεσπότη τους.
Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις·Κυριευμένες από δέος προϋπαντούν το καθαρότατο σώμα που δέχθηκε τον Θεό και με ήχους υπερκόσμιους αοράτως φωνάζουν και λένε στις ανώτερες αγγελικές ταξιαρχίες:
ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν.«Να η βασίλισσα που γέννησε τον Θεό μας.
Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα.Ανοίξτε τις πύλες και δεχθείτε με υπερκόσμιο τρόπο τη Μητέρα του αέναου Φωτός.
Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον.Δια μέσου αυτής συντελέστηκε η σωτηρία των εθνών. Εκείνη δεν έχουμε ούτε τη δύναμη να την ατενίσουμε ούτε και μπορούμε να της ανταποδώσουμε επάξια όσα μας πρόσφερε.
Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν. Το πνευματικό της ανάστημα υπερκερνά κάθε έννοια.
Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς,Για αυτό άχραντε Θεοτόκε, εσύ που ζεις για πάντα με τον ζωηφόρο βασιλέα που η ίδια γέννησες, πρέσβευε ακατάπαυστα
περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· να περιφρουρηθεί και να σωθεί από κάθε προσβολή του εχθρού η νεολαία σου,
τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα. Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.επειδή την δική σου προστασία έχουμε αποκτήσει. Κι εσένα θα σε μακαρίζουμε υπέρλαμπρα στους αιώνες.

Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου “Θεαρχίω πνεύματι” Οκτάηχο
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή