Παρέλαβεν ὁ Χριστός – Δοξαστικό Αίνων Μεταμορφώσεως

Παρέλαβεν ὁ Χριστός - Δοξαστικό Αίνων Μεταμορφώσεως - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ήχος πλ. δ’Απόδοση στη Νεοελληνική
Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν, καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν,Πήρε ο Χριστός τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, ιδιαιτέρως σε ψηλό βουνό, και μεταμορφώθηκε μπροστά σε αυτούς,
καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ, ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.κι έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο, ενώ τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως.
Καὶ ὤφθησαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες, καὶ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα·Και είδαν τον Μωϋσή και τον Ηλία να συνομιλούν, κι ένα φωτεινό σύννεφο να τους επισκιάζει κι άκουσαν μία φωνή από το σύννεφο να λέει:
Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησᾳ, αὐτοῦ ἀκούετε.«Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπημένος, τον οποίο έχω ευλογήσει. Αυτόν να ακούτε».

Παρέλαβεν ὁ Χριστός – Δοξαστικό Αίνων Μεταμορφώσεως – Ήχος πλ. δ’
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή