Ευαγγέλιο Κυριακής 25.7.2021

Κυριακή Ε' Ματθαίου - Στην χώρα των Γεργεσηνών - Ευαγγέλιο Κυριακής - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή Ε’ Ματθαίου (Ματθ. 8.28-34, 9.1)

Οἱ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.

Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; ἦν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων· καὶ ἰδοὺ ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Οι δαίμονες τον παρακαλούσαν «Εάν μας διώξεις, επίτρεψέ μας να πάμε τουλάχιστον στο κοπάδι των χοίρων».

Όταν πήγε ο Ιησούς στην απέναντι όχθη, στη χώρα των Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι. Καθώς έβγαιναν από τα μνήματα, ήταν τόσο άγριοι, που κανείς δεν μπορούσε να περάσει από τον δρόμο εκείνο. Φώναξαν δυνατά, λέγοντας: «Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας, Ιησού, Υιέ του Θεού; Ήρθες εδώ πριν έρθει ο καθορισμένος χρόνος μας, για να μας βασανίσεις;» Λίγο πιο μακριά, υπήρχε ένα κοπάδι πολλών χοίρων, που έβοσκαν. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντάς του: «Εάν μας διώξεις, επίτρεψέ μας να πάμε τουλάχιστον στο κοπάδι των χοίρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Και αυτοί εξήλθαν και πήγαν στο κοπάδι των χοίρων· και ξαφνικά όρμησε όλο το κοπάδι των χοίρων προς τον γκρεμό της θάλασσας και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι δε βοσκοί έφυγαν και αφού έφτασαν στην πόλη ανήγγειλαν όλα όσα είχαν γίνει και σχετικά με την θεραπεία των δαιμονισμένων. Αμέσως, όλη η πόλη βγήκε για να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, του ζήτησαν να φύγει από την περιοχή τους. Και αφού μπήκε στο πλοίο, πέρασε απέναντι και πήγε στη πόλη του.

Ευαγγέλιο Κυριακής 25.7.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή