Δεῦτε φιλέορτοι πάντες – Δοξαστικό Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής

Μυροφόροις στεφανώσωμεν - Δοξαστικό Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής - Λειτουργικά Κείμενα - Λειτουργική Ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ήχος δ’Απόδοση στη Νεοελληνική
Δεῦτε φιλέορτοι πάντες, πνευματικὴν χορείαν στησάμενοι, ἄνθεσιν ἐγκωμίων, τὴν πρώτην ἐν Μυροφόροις στεφανώσωμεν, Μαρίαν τὴν κυριώνυμον, καὶ τοῦ Λόγου μαθήτριαν.Ελάτε όλοι οι φιλέορτοι, να στήσουμε πνευματική χορεία και να στεφανώσουμε με εγκωμιαστικά λουλούδια την πρώτη από τις Μυροφόρες, την Μαρία που πήρε το όνομά της από τον ίδιο τον Κύριο και υπήρξε μαθήτρια του Λόγου.
Αὕτη γάρ, τὴν οἰκουμένη πᾶσαν διαδραμοῦσα, τὸ εὐαγγέλιον ἐκήρυξε, καὶ τοὺς θεοκτόνους θανάτῳ παρέδωκε·Αυτή, λοιπόν, διασχίζοντας ολόκληρη την οικουμένη, κήρυξε το Ευαγγέλιο και παρέδωσε στον θάνατο εκείνους που σκότωσαν τον Κύριο.
καὶ νῦν ἐν παῤῥησίᾳ, τῷ θρόνῳ τῆς μεγαλωσύνης παρίσταται, ὡς μαθήτρια, Ισαπόστολος καὶ μυροφόρος· Και τώρα, στέκεται με παρρησία δίπλα στον θρόνο της μεγαλοσύνης ως μαθήτρια και ισαπόστολος και μυροφόρα,
πρεσβεύουσα ἐκτενῶς ὑπὲρ ἡμῶν τῶν τιμώντων τὴν πάνσεπτον θήκην τῆς πανεντίμου χειρὸς αὐτῆς, ἰαμάτων ῥεῖθρα ἀκενώτως πηγάζουσαν,πρεσβεύοντας για μας που τιμάμε την πανίερη θήκη της πανέντιμης χείρας της, από την οποία εκπηγάζουν ακατάπαυστα τα αυλάκια της θεραπείας
καὶ παρέχουσαν ἱλασμὸν παρὰ Θεοῦ, τοῖς ἐκτελοῦσι πόθῳ, τὴν χαρμόσυνον αὐτῆς, καὶ πανέορτον πανήγυριν.και παρέχεται ο εξαγνισμός από τον Θεό, σε όσους τελούν με πόθο την χαρμόσυνη και πανέορτη πανήγυρη της.
Δοξαστικό Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής – Δεῦτε φιλέορτοι πάντες – Ήχος πλ.β’
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή