Όρος της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου

Όρος Δ' Συνόδου - Πατερικός λόγος - Θεολογία - Απαρχή

Ακολουθώντας λοιπόν τους Αγίους Πατέρες, όλοι μας ομόφωνα διδάσκουμε και ομολογούμε έναν Υιό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αυτός ο ίδιος είναι τέλειος ως προς τη θεϊκή φύση και ο ίδιος αυτός τέλειος ως προς την ανθρώπινη φύση. Ομολογούμε ότι αυτός ο ίδιος είναι Θεός αληθινά και αυτός ο ίδιος άνθρωπος αληθινά με λογική ψυχή και σώμα. Είναι ομοούσιος με τον Πατέρα ως προς τη θεϊκή του φύση και ομοούσιος με εμάς ως προς την ανθρώπινη φύση. Σε όλα όμοιος με μας, εκτός από την αμαρτία. Γεννήθηκε λοιπόν πριν από τους αιώνες από τον Πατέρα ως προς τη θεϊκή του φύση, ενώ πρόσφατα στον καθορισμένο χρόνο αυτός ο ίδιος γεννήθηκε για χάρη μας και χάριν της σωτηρίας μας από την Παρθένο Μαρία ως προς την ανθρώπινη φύση. Ομολογούμε έναν και ίδιο Χριστό, ο οποίος είναι Υιός και Κύριος και Μονογενής και έχει δύο φύσεις που μεταξύ τους είναι ασύγχυτες, αναλλοίωτες, μα και αχώριστες και αδιαίρετες. Χωρίς καθόλου η ένωση των φύσεων να αναιρεί τη διαφορά τους, αλλά σώζοντας την ξεχωριστή ιδιότητα κάθε φύσεως. Και ομολογούμε τον Χριστό ως ένα Πρόσωπο και μία Υπόσταση και όχι χωρισμένο ή διαιρεμένο σε δύο πρόσωπα, αλλά ομολογούμε ένα και ίδιο Υιό Μονογενή, Θεό Λόγο, Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι ακριβώς, όπως οι Προφήτες με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξαν και όπως μας παρέδωσε το Σύμβολο της Πίστεως των Πατέρων μας.

Δ’ Οικουμενική Σύνοδος, Χαλκηδόνα – 451 μ.Χ.
Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή