Δοξαστικό Αίνων Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου - Λειτουργικά κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή
Πρωτότυπο – Ήχος πλ. α’Απόδοση στη Νεοελληνική
Ὄσιε πάτερ, τὸν πολύτιμον μαργαρίτην εὑρών, ὅς ἐστι Χριστὸς ὁ Θεός,Όσιε πατέρα, καθώς βρήκες το πολύτιμο μαργαριτάρι, που είναι ο Χριστός ο Θεός μας,
τὰ πάντα χαίρων ἔδωκας, ἕως θανάτου ἀγωνισάμενος, ἵνα αὐτὸν μόνον κερδήσῃς. παρέδωσες τα πάντα με χαρά και αγωνίστηκες μέχρι θανάτου για να το αποκτήσεις.
Ἀμέτρῳ πόθῳ δὲ κτησάμενος αὐτόν, πλοῦτον ὑπερκόσμιον ὑπερεπλούτησας·Κι αφού τον κέρδισες με τον αστήρευτο πόθο σου, πλούτισες με τον υπερκόσμιο πλούτο.
ὃν καὶ φυλάττων νηφούσῃ καρδίᾳ ἐν τοῖς ταμιείοις τῆς ἡσυχίας, ἐξ ἀρχοντικῆς ἀγάπης μετὰ πόνου διένεμες, ἔργοις, λόγοις, μεγίστοις θαύμασι καταπλουτίζων τὸν κόσμον.Αυτόν φύλαξες με καθαρή καρδιά στα ταμεία της ησυχίας, και με αριστοκρατική αγάπη τον μοίρασες καταπλούτισες τον κόσμο με τα έργα, με τα λόγια, με τα μεγαλύτερα θαύματα.
Καὶ νῦν, θεοδόξαστε Παΐσιε, ἀπολαύων τῶν παρὰ Θεοῦ ἡτοιμασμένων ἀγαθῶν τοῖς
ἀγαπῶσιν Αὐτόν,
Και τώρα δοξασμένε από τον Θεό Παΐσιε, απολαμβάνοντας τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν,
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, ὅπως καλῶς τὸν παρόντα βίον
πραγματευσάμενοι κτησώμεθα ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.
πρέσβευε και για εμάς, ώστε να κερδίσουμε τις επουράνιες δωρεές αντί για τις επίγειες, αφού διατελέσουμε καλώς τον παρόντα βίο.

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου – Ήχος πλ. α’