Ευαγγέλιο Κυριακής 11.7.2021

Κυριακή Γ' Ματθαίου - Ευαγγέλιο Κυριακής - Απαρχή - Θεολογία

Κυριακή Γ’ Ματθαίου (Ματθ. 6.22-33)

Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

Εἶπεν ὁ Κύριος· ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.


Απόδοση στη Νεοελληνική

Ζητήστε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και τότε όλα αυτὰ θα σας χορηγηθούν.

Είπε ο Κύριος: «Το φανάρι του σώματος είναι το μάτι. Εὰν τὸ μάτι σου είναι ὑγιές, όλο σου το σώμα θα είναι φωτεινό. Εὰν όμως το μάτι σου είναι πονηρό, τότε όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Αλλὰ αν το μέσα σου είναι σκοτάδι, πόσο μεγάλο είναι το σκοτάδι; Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει για δύο κυρίους, διότι είτε τον έναν θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, είτε θα προσκολληθεί σε έναν και τον άλλον θα τον περιφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε και για τον Θεὸ και για τον δαίμονα». «Για αυτό σας λέω, μην ασχολείστε με την ζωή σας, για το τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε και με το σώμα σας και τι θα φορέσετε. Δεν είναι καλύτερη η ζωή από την τροφὴ και ρουχισμό του σώματος; Δείτε τα πτηνά του ουρανού, ότι ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε αποθηκεύουν, και ο Πατέρας από τον ουρανό τα τρέφει. Εσείς δεν έχετε μεγαλύτερη αξία από αυτά; Ποιος απο σας, όσο κι αν προσέχει, μπορεί να προσθέσει στην ηλικία του μία μονάδα; Και γιατὶ φροντίζετε για τον ρουχισμό σας; Παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουν, ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν, αλλὰ σας λέω, ότι ούτε ὁ Σολομὼν σε όλη του την δόξαν δεν ἐνδύθηκε σαν ένα απὸ αυτά. Εάν το χορτάρι του αγρού, που σήμερα υπάρχει ενώ αύριο το βάζει να καίγεται, ο Θεός έτσι το ντύνει, τόσο ωραία, πόσο μάλλον εσάς, ὀλιγόπιστοι; Μη μεριμνάτε και λέτε, «Τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα φορέσουμε;». Διότι αυτά τα επιζητούν οι Εθνικοί. Γνωρίζει ο Πατέρας σας ο ουράνιος τι έχετε ανάγκη απὸ όλα αυτά. Ζητήστε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και τότε όλα αυτὰ θα σας χορηγηθούν.

Ευαγγέλιο Κυριακής 11.7.2021 – Απόδοση στη Νεοελληνική: Απαρχή