Α’ Εωθινό Δοξαστικό Κυριακής των Αγίων Πάντων

Α' Εωθινό Δοξαστικό Κυριακής των Αγίων Πάντων - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή

Εἰς το ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διά την χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος, και προσκυνήσαντες αὐτόν και την δοθεῖσαν ἐξουσίαν, πανταχοῦ διδαχθέντες, εἰς την ὑπ ‘ οὐρανόν ἐξαπεστέλλοντο, κηρῦξαι την ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, και την εἰς Οὐρανούς ἀποκατάστασιν· οἷς και συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευδής ἐπηγγείλατο, Χριστός ὁ Θεός, και Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.»

Α’ Εωθινό Δοξαστικό Κυριακής των Αγίων Πάντων – Ήχος α’