Δοξαστικό Αίνων Αγίου Πνεύματος

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Πνεύματος - Λειτουργικά Κείμενα - Θεολογία - Απαρχή

Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, διὰ τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας, γλῶσσαι δὲ νῦν ἐσοφίσθησαν, διὰ τὴν δόξαν τῆς θεογνωσίας. Ἐκεῖ κατεδίκασε Θεὸς τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι, ἐνταῦθα ἐφώτισε Χριστός τους ἁλιεῖς τῷ Πνεύματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, πρὸς τιμωρίαν ἄρτι καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δοξαστικό Αίνων Αγίου Πνεύματος – Ήχος πλ.δ’
Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν