Δοξαστικό αποστίχων εσπερινού της Πεντηκοστής

Δοξαστικό αποστίχων εσπερινού της Πεντηκοστής - Λειτουργικά Κείμενα - Θεολογία - Απαρχή
ΠρωτότυποΑπόδοση στη Νεοελληνική
Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν, Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν ἁγίῳ Πνεύματι·Ας προσκυνήσουμε όλοι οι λαοί την τρισυπόστατη θεότητα, τον Υιό που εγκολπώνεται από τον Πατέρα, μαζί με το Άγιο Πνεύμα.
Πατὴρ γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν, συναΐδιον καὶ σύνθρονον, καὶ Πνεῦμα ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Υἱῷ δοξαζόμενον,Γιατί ο Πατέρας γέννησε εκτός χρόνου Υιό, που δοξάζεται μαζί Του και μοιράζεται τη δόξα Του. Και ήταν και το Πνεύμα το Άγιο στους κόλπους του Πατέρα, δοξαζόμενο μαζί με τον Υιό,
μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης, ἣν προσκυνοῦντες πάντες λέγομεν·μία δύναμη, μία ουσία, μία Θεότητα, την οποία καθώς την προσκυνούμε, λέμε:
Ἅγιος ὁ Θεός, ὁ τὰ πάντα δημιουργήσας δι’ Υἱοῦ, συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἅγιος ἰσχυρός, δι’ οὗ τὸν Πατέρα ἐγνώκαμεν,«Άγιος ο Θεός, αυτός που δημιούργησε τα πάντα μέσα από τον Υιό με τη σύπραξη του Αγίου Πνεύμτος, Άγιος ισχυρός, μέσα από τον οποίο γνωρίσαμε τον Πατέρα,
καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδήμησεν ἐν κόσμῳ, Ἅγιος ἀθάνατος, τὸ Παράκλητον Πνεῦμα, και το Πνεύμα το Άγιο πέταξε μέσα στον κόσμο, Άγιος Αθάνατος, το Παράκλητο Πνεύμα,
τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, Τριὰς ἁγία, δόξα σοι.αυτό που εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό, Αγία Τριάδα, δόξα σε Σένα.
Δοξαστικό αποστίχων εσπερινού της Πεντηκοστής
Δεῦτε λαοί, τὴν τρισυπόστατον Θεότητα προσκυνήσωμεν – Ήχος πλ. δ’