Βασιλεύ ουράνιε – Δοξαστικό Αίνων Πεντηκοστής

Βασιλέυ Ουράνιε - Λειτουργικά Κείμενα - Λατρευτική Ζωή - Απαρχή

Δόξα… Καὶ νῦν…
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Βασιλεύ ουράνιε, Δοξαστικό Αίνων Πεντηκοστής